Tipărire

Zi de zi cu Domnul meu

De Dumitru Popa


șind dincolo de limita convențională din­tre vechi și nou, dintre anul care s-a scurs și clipele care sunt gata să ne poarte în is­to­ria nescrisă a anului ce vine, ne cuprinde, vrând-nevrând, un simțământ deosebit și greu de definit, și anume: bucurie și nerăbdare, curiozitate și prudență, îngrijorare și speranță.

Simțământul nimicniciei și al existenței noas­tre pasagere ne determină – ca oameni ai cre­dinței – să rostim împreună cu psalmistul: „Înva­ță-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!” (Psalmii 90:12), căci timpul, acest etalon al vremelniciei noastre, se derulează din ce în ce mai grăbit.

Pentru noul an, 2013, podoaba sufletului nostru să fie umilința biblică, răbdarea sfinților, cre­dința patriarhilor, iubirea și lepădarea de sine a Domnului Hristos și spiritul de sacrificiu de sine al celor ce vor fi demni de numele Său.

Având un discernământ clar al lucrurilor spi­rituale, să lepădăm păcatul și să luptăm pentru o viață lipsită de păcat. Să lăsăm ca răbdarea, bunătatea și dragostea să devină parte a ființei noastre. Atunci, orice lucru curat, plăcut și vorbit de bine va ajunge la maturitate în experiența credinței noastre.

Dar pentru succesul vieții noastre spirituale este necesar ca Domnul Hristos să fie o realitate a vieții noastre. Pentru aceasta, este necesară experiența prezentată de apostolul Pavel: „Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (Galateni 2:20).

Un nou an ne stă în față. Sfatul divin este clar: Renunță la tot ce este firesc, superficial în viața ta! Acționează în mod natural! Fii credincios adevărului în gând, cuvânt și faptă și fiecare să privească pe altul mai presus de sine. Nu trebuie să uităm că natura noastră morală are nevoie să fie susținută de o continuă veghere și o necurmată viață de rugăciune.

Să nu uităm că biserica lui Dumnezeu trebuie să fie curată și fără pată. Iar cei care o compun stau ca reprezentanți ai cerului. De aceea, Dom­nul și Mântuitorul nostru așteaptă să-Şi mani­feste, prin poporul Său, harul și puterea Sa. Și să nu uităm că Dumnezeu ne dă biruința prin Isus Hristos, Domnul nostru (1 Corinteni 15:57).

Dumnezeu ne-a chemat la mântuire și slujire. Dar solia pe care o avem de dus celor din jur nu este nu­mai ceea ce vorbim, ci ceea ce trăim. Să Îl rugăm pe bunul Dumnezeu ca, în noul an în care vom păși, să desăvâr­șească El în toți fiii credinței lucrarea mân­tuirii Sale.

Luther spunea: „Dumnezeu întotdea­­u­na creează ceva din... nimic. De aceea tre­buie să fim dispuşi a fi nimic” în ochii noștri, ca Dumnezeu să poată face ceva din noi și pentru noi. Pentru realizarea acestui deziderat sfânt, Domnul Hristos ne spune: „Învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima” (Matei 11:29).

Trebuie să recunoaștem că, pentru desă­vâr­șirea credinței noastre, avem nevoie de o redes­coperire a iubirii lui Dumnezeu. Este imperioasă nevoia unei experiențe noi, a unei revelații în plinătatea și profunzimea semnificației crucii Domnului Hristos. Și aceasta nu pentru alții, ci pentru noi. Vrem să ajungem ca, în experiența trăirii noastre, să înțelegem bine ce înseamnă: „Hristos în voi, nădejdea sla­vei” (Coloseni 1:27).

Experiența spirituală a identificării noastre cu Domnul Hristos, prin Duhul Sfânt, ne va conduce la trăirea experienței pentru care ple­da apostolul Pavel. Adică să cunoaștem și să im­ple­mentăm în viața și lucrarea noastră dra­gos­­tea Domnului Hristos, ca să putem ajunge „plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:19).

Facă bunul Dumnezeu ca aceasta să fie și ex­pe­riența noastră spirituală în anul 2013!

Pentru anul ce ne stă înainte, cuvântul asi­gurării divine ne spune: „Eu voi fi cu tine..., nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. (...) Întărește-te numai și îmbărbătea­ză-te, lucrând cu credin­cioșie după toată Legea (...), nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face” (Iosua 1:5,7).


Dumitru Popa a fost președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România între anii 1974 - 1990.

Joomla SEF URLs by Artio