Tipărire

Alegeri cu Redeşteptare şi Misiune

Scris de Teodor Huțanu on .

Familia bisericii noastre din Romania se află din nou, după alţi patru ani, în faţa alegerilor la conferinţe. Acest proces are un impact inevitabil asupra vieţii noastre ca biserică. Rugăciunea comitetului Uniunii de conferinţe este ca spiritul redeşteptării şi reformei pentru misiune să domine deplin lucrările ce vor avea loc. Alegerile pot fi ocazii de aur pentru pocăinţă şi evanghelizare.

Pentru că această ţintă înaltă nu poate fi atinsă decât prin post şi rugăciune, chemăm întreaga noastră frăţietate la dedicarea primului sabat din luna aprilie acestui scop sfânt şi aducător de reînviorare de la faţa Domnului. Pe lângă mijlocirea unită a bisericii, consacrarea individuală rămâne o cheie a primirii răspunsului Cerului.

Cu excepţia unei citări din Manualul Bisericii, următoarele gânduri sunt semnate de pana profetică a sorei Ellen White şi le recomandăm ca temei inspirat pentru discuţie şi meditaţie. Deşi aceste citate nu se referă exclusiv la alegerile pentru conferinţă, principiile enunţate au valabilitate permanentă.

 

Participarea la alegeri – directă sau prin reprezentanţi

„Fiecare membru al bisericii are un vot pentru alegerea slujbaşilor bisericii. Biserica locală alege slujbaşii conferinţelor. Delegaţii aleşi de conferinţe îi aleg pe slujbaşii Uniunii de conferinţe, iar delegaţii aleşi de uniunile de conferinţe îi aleg pe slujbaşii Conferinţei Generale. Prin acest aranjament, fiecare conferinţă, fiecare instituţie, fiecare biserică locală şi fiecare persoană, fie direct sau prin reprezentanţi, are un vot la alegerea celor care poartă responsabilităţile principale la Conferinţa Generală.” (Mărturii, vol. 8, p. 236, 237, în orig.)

„Un delegat pentru sesiunea conferinţei nu este ales să reprezinte doar biserica locală sau conferinţa respectivă, ci trebuie să privească lucrarea ca un întreg, amintindu-şi că este responsabil de bunul mers al lucrării mondiale a bisericii. Nu este permis ca delegaţii unei biserici locale sau ai unei conferinţe să se organizeze sau să încerce să dirijeze voturile ca un corp unit. De asemenea, nu este permis ca delegaţii dintr-o biserică sau o conferinţă mai mare să pretindă superioritate în conducerea lucrărilor sesiunii conferinţei, respectiv uniunii. Fiecare delegat trebuie să se lase influenţat de Duhul Sfânt şi să voteze conform convingerilor sale personale. Orice slujbaş sau conducător care încearcă să manipuleze voturile unui grup de delegaţi trebuie să fie considerat descalificat pentru a deţine vreo slujbă” (Manualul Bisericii, p. 144).

 

Principii de urmat pentru alegerea slujbaşilor

„În alegerea periodică a slujbaşilor, asiguraţi-vă că nu vă conduc preferinţele personale, ci puneţi în funcţii de încredere pe cei despre care sunteţi convinşi că Îl iubesc pe Dumnezeu şi se tem de El, şi care vor face din Dumnezeu sfătuitorul lor. Fără iubirea şi temerea de Dumnezeu, indiferent cât de strălucitor este intelectul, se va produce eşecul. Isus spune: «Fără Mine nu puteţi face nimic.»” (Testimonies on Sabbath School Work, p. 83, 84)

„Ar trebui manifestată multă grijă în alegerea slujbaşilor noilor biserici. Să fie bărbaţi şi femei care sunt deplin convertiţi. Să fie aleşi cei mai bine pregătiţi pentru a instrui, cei care pot să lucreze atât prin cuvânt, cât şi cu fapta. Există o nevoie profundă de a acţiona în fiecare domeniu al lucrării.” (Mărturii, vol. 6, p. 85, în orig).

 

Credincioşie faţă de misiune prin credincioşie faţă de zecimi

„Ţinta majoră a activităţii noastre este să ducem lumina la cei care se află în întuneric. Lucrarea noastră se desfăşoară în întreaga lume. Solii trimişi de Dumnezeu nu trebuie să stăruiască pe lângă oamenii care cunosc adevărul de mult timp. Se depun prea multe eforturi pentru biserici. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să se bizuie pe alţii ca ei să facă treaba în locul lor. Mesagerii lui Dumnezeu trebuie să ducă vestea biruinţei crucii lui Hristos în regiunile îndepărtate, chemând membrii bisericii să se roage pentru seceriş. Biserica să numească pastori sau prezbiteri care sunt devotaţi Domnului Isus, iar aceşti oameni să aibă grijă să fie aleşi slujbaşi care vor lucra cu credincioşie pentru strângerea zecimii. Dacă pastorii arată că nu sunt potriviţi pentru sarcina lor, dacă ei neglijează să prezinte în faţa bisericii importanţa returnării către Dumnezeu a ceea ce-I aparţine, dacă ei nu se preocupă ca slujbaşii să fie credincioşi şi ca zecimea să fie adusă, ei sunt în pericol. Ei neglijează o problemă care implică binecuvântarea sau blestemul peste biserică. Ei ar trebui să fie eliberaţi din funcţie şi altcineva să fie ales.”(Review and Herald, 1 decembrie, 1896)

 

Atitudine corectă faţă de păcat

„Aici se află lecţii pe care oamenii lui Dumnezeu de astăzi ar trebui să le înveţe. Există păcate grave pe care membrii bisericii le comit – invidie, înşelăciune, fraudă, minciună, şi multe altele. Dacă aceste păcate sunt neglijate de cei care au autoritatea în biserică, binecuvântarea lui Dumnezeu este oprită de la poporul Său, iar cei nevinovaţi suferă împreună cu cei vinovaţi. Slujbaşii bisericii ar trebui să fie cinstiţi, harnici, având zel pentru Domnul, şi ei ar trebui să ia cele mai prompte şi mai hotărâte măsuri pentru a condamna şi a corecta aceste rele. În acest sens, ei ar trebui să acţioneze nu din egoism, gelozie sau prejudecăţi personale, ci cu toată smerenia, cu dorinţa sinceră ca Dumnezeu să fie slăvit. Cruzimea, necinstea, minciuna, imoralitatea şi alte păcate nu trebuie să fie tratate cu uşurinţă sau scuzate, căci ele vor conduce la alterarea rapidă a bisericii. Păcatul poate fi numit cu nume false şi poate fi poleit cu scuze plauzibile şi pretinse motive bune, dar aceasta nu-i micşorează vina în ochii lui Dumnezeu. Oriunde ar putea fi, păcatul este o ofensă la adresa lui Dumnezeu, şi va fi pedepsit cu siguranţă.”(Signes of the Times, 20 ianuarie, 1881).

 

Controlul lui Dumnezeu asupra minţii

„Minţile oamenilor sunt conduse fie de îngerii cei răi, fie de îngerii lui Dumnezeu. Minţile noastre sunt conduse de Dumnezeu sau de puterile întunericului şi ar fi bine pentru noi să ne întrebăm în ce stare ne aflăm astăzi – fie sub stindardul însângerat al Prinţului Emanuel, fie sub steagul negru al puterilor întunericului. Trebuie să facem toate pregătirile ce ne stau în putere pentru a rezista în faţa inamicului sufletelor. S-au luat toate măsurile; planul lui Dumnezeu a fost aranjat astfel încât omul să nu fie lăsat pradă impulsurilor sale, puterilor sale limitate, pentru a continua războiul contra puterilor întunericului în tăria sa limitată, pentru că ar da greş în mod sigur dacă ar fi lăsat singur. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că ni se pune la dispoziţie puterea necesară.” (Sermons and Talks, vol 2, p. 57)

„Niciun plan şi nicio metodă să nu fie aduse în instituţiile noastre dacă ele aduc mintea sau talentul sub controlul raţiunii omeneşti, pentru că nu acesta este planul lui Dumnezeu. El ne-a dăruit talente care aparţin omului şi nu poate exista o dezonoare mai mare pentru Dumnezeu decât ca un agent finit să cumpere de la oameni talentele dăruite de Dumnezeu sau produsul unui astfel de talent, pentru a fi complet sub controlul lui, chiar dacă beneficiile ar fi folosite pentru avantajul cauzei. În astfel de aranjamente, mintea omului este condusă de mintea altui om, iar agentul uman este separat de Dumnezeu şi expus ispitelor. Metodele lui Satana conduc la un singur final – să-i facă pe oameni sclavii lui. Şi când aceasta se produce, rezultatul este confuzie şi neîncredere, gelozie şi bănuieli rele.” (Testimonies on Fair Dealing and Book Royalties, p. 102, p. 24)

Controlarea minţii îşi are originea în Satana. „Teoria controlării minţii de către o altă minte a fost inventată de Satana pentru a se introduce ca principal conducător, pentru a pune filosofia omenească acolo unde ar trebui să fie filosofia divină. Dintre toate erorile acceptate de creştini, niciuna nu este mai periculoasă, niciuna mai sigură de a-l despărţi pe om de Dumnezeu, decât este aceasta. Deşi poate părea nevinovată, dacă este exercitată asupra pacienţilor, ea va conduce la distrugerea lor, nu la refacerea lor. Ea deschide o uşă prin care Satana va intra pentru a lua în stăpânire atât mintea care a acceptat controlul altei minţi, cât şi mintea care execută controlul (Divina vindecare, p. 243, în orig.).

„Nu există dezonoare mai mare pentru Dumnezeu decât ca un om să aducă talentele altui om sub controlul său absolut. Răul nu este şi mai mare doar pentru că beneficiul tranzacţiei ar trebui să fie dedicat cauzei lui Dumnezeu. În astfel de aranjamente, omul care permite minţii sale să fie condusă de mintea altui om este astfel despărţit de Dumnezeu şi expus ispitelor. Transferând în seama oamenilor responsabilitatea pentru lucrarea lui şi depinzând de înţelepciunea lor, el aşază omul în locul unde ar trebui să troneze Dumnezeu. Cei care caută să facă acest transfer de responsabilitate sunt orbi cu privire la rezultatul acţiunii lor; dar Dumnezeu ni l-a descoperit în mod limpede. El zice: «Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor» Ieremia 17:5.” (Testimonies on Fair Dealing and Book Royalties, p. 102, p. 11.)

 

Tragerea la sorţi pentru selectarea slujbaşilor bisericii

„Eu nu am încredere în tragerea la sorţi. În Biblie avem un clar «Aşa zice Domnul» referitor la toate activităţile bisericii. (…) Eu le-aş recomanda membrilor bisericii din_____: „Citiţi Biblia cu multă rugăciune. Nu încercaţi să-i umiliţi pe alţii, ci smeriţi-vă voi înşivă înaintea lui Dumnezeu şi purtaţi-vă cu blândeţe unii faţă de alţii. Tragerea la sorţi pentru slujbaşii din conducerea bisericii nu este planul lui Dumnezeu. Oamenii care ocupă funcţii de responsabilitate să fie chemaţi pentru a alege slujbaşii bisericii.” (Solii alese, vol. 2, p. 328, în orig.).

 

Făgăduinţa Duhului Sfânt şi a ascultării rugăciunii

„Cel care l-a văzut pe Natanael sub smochin ne va vedea şi pe noi în locul secret al rugăciunii. Îngerii din lumea luminii sunt aproape de cei care caută cu smerenie călăuzirea divină.” (Hristos, Lumina lumii, p. 141, în orig)

„Fie ca orice dorinţă egoistă care vă animă să fie părăsită; aduceţi orice sugestie omenească înaintea lui Dumnezeu, încrezându-vă în călăuzirea Duhului Sfânt; fiecare ambiţie nesfântă ar trebui să fie părăsită, altfel Domnul va spune: «Am văzut nebunul prinzând rădăcini: dar i-am blestemat brusc lucrarea.» Orice om ar trebui să acţioneze astfel încât să poată spune: «Iată, O, Doamne, Tu mă cunoşti: Tu mă vezi şi îmi îndrepţi inima către Tine. Tu mă vezi, Dumnezeule.» Domnul cântăreşte fiecare motivaţie. El judecă gândurile şi intenţiile inimii. Fără Dumnezeu nu avem nicio speranţă; deci să ne ancorăm credinţa noastră în El. «Tu eşti speranţa mea, O, Doamne, Dumnezeule: În Tine îmi pun încrederea din tinereţea mea.» (Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 347, în orig.)

„Fiecare vas care navighează pe marea vieţii are nevoie de Pilotul divin la bord; dar când furtuna ameninţă, mulţi oameni Îl aruncă pe Pilot peste bord şi îşi încredinţează soarta în mâinile omului finit sau încearcă să ţină cârma ei înşişi. Apoi, de regulă, urmează dezastrul, iar Pilotul este făcut vinovat pentru că i-a adus în ape atât de periculoase. Nu vă încredinţaţi în mâna oamenilor, ci spuneţi: «Domnul este ajutorul meu»; voi căuta călăuzirea Lui; voi face voia Lui. Toate avantajele pe care le-ai putea avea nu pot fi o binecuvântare pentru tine, nici educaţia cea mai înaltă nu te poate califica pentru a deveni un canal de lumină, decât dacă colaborezi cu Duhul Sfânt. Este la fel de imposibil pentru noi să primim calificarea din partea omului, fără iluminarea divină, cum a fost pentru zeii Egiptului să-i salveze pe cei care se încredeau în ei. (...) Toate sugestiile de acest gen trebuie aduse în faţa lui Dumnezeu cu rugăciune şi trebuie căutată cu sinceritate călăuzirea Lui nu doar o dată, ci mereu şi mereu. Sfătuiţi-vă cu El până când sunteţi convinşi că sfatul vine de la Dumnezeu, nu de la un om. Nu vă puneţi încrederea în oameni. Umblaţi sub călăuzirea Domnului.” (Principiile fundamentale ale educaţiei creţtine, p. 348, în orig.).

„Puterea noastră stă în aducerea poverilor noastre la Marele Purtător de Poveri. Dumnezeu îi onorează pe cei care vin la El şi Îi cer ajutorul, cu credinţa că vor primi acest ajutor.” (Mărturii către pastori şi slujitorii Evangheliei, p. 485, în orig.)

„Ajutorul omenesc este slab. Dar ne putem uni pentru a căuta ajutorul şi călăuzirea Celui care a spus: «Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide.» Puterea divină este infailibilă. Să venim, deci, la Dumnezeu, cerând călăuzirea Duhului Sfânt. Rugăciunile noastre unite să urce către tronul harului. Cererile noastre să fie amestecate cu laude şi mulţumiri.(Mărturii către pastori şi slujitorii Evangheliei, p. 485, în orig.)

Faţa Domnului să Se înalţe peste noi şi să ne dea pacea şi călăuzirea Duhului Sfânt în măsură îmbelşugată. Maranata!

 

În numele Comitetului Uniunii de Conferinţe,

 

Teodor Huţanu, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România

 

Joomla SEF URLs by Artio