Tipărire

Neprihăniţi prin neprihănirea Lui

Scris de Ted Wilson on .

De Ted Wilson


Articolul de mai jos reprezintă o adaptare a predicii fr. Ted Wilson, preşedintele Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, ţinută cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o în România, în zilele de 8 şi 9 iunie 2012.

 

Este un privilegiu pentru mine şi soţia mea să petrecem acest Sabat cu biserica din România şi, împreună, să Îi aducem lau­dă lui Dumnezeu. De asemenea, este înălţător să văd prezenţi atâţia fraţi şi atâtea surori, reuniţi astăzi pentru a se bucura de Cuvântul Domnului.

Dumnezeu a binecuvântat biserica din Ro­mânia, iar aceasta a rămas ataşată de Cuvântul Său în vremurile dificile. Credincioşia bisericii româneşti este cunoscută şi apreciată în familia mondială a Bisericii Adventiste, care, în acest moment, depăşeşte 17 milioane de membri botezaţi.

Vă aduc astăzi salutul frăţesc al întregii familii adventiste. În multe locuri din lume, copiii lui Dumnezeu sunt motivaţi de mişcarea pentru redeşteptare şi reformă. Un sentiment viu al faptului că ceva special trebuie să se întâmple în curând îi animă atât pe tineri, cât şi pe vârstnici. Personal, cred din toată inima că ne apropiem de revenirea în slavă a Domnului Hristos. Totul pare că se clatină, iar evenimentele profetice din Daniel şi Apocalipsa se împlinesc sub ochii noştri. Observăm în jurul nostru instabilitate politică, criză economică, decădere morală şi mişcări pentru unificarea credinţelor. Toate aces­tea sunt semne că Mântuitorul nostru vine curând. Ca adventişti de ziua a şaptea, nu fixăm date pentru acest măreţ eveniment, dar, conform luminii profetice, ştim că timpul este aproape.


Fiţi părtaşi credinţei şi lucrării bisericii!

În aceste timpuri, avem nevoie de unitate. În mod special trebuie să fim uniţi pentru a proclama mesajele celor trei îngeri din Apocalipsa. Aceştia înalţă neprihănirea Domnului Hristos şi cheamă întreaga omenire să se întoarcă la adevărata zi de închinare, care este Sabatul zilei a şaptea. Sabatul este şi un semn al actului creator al lui Dumnezeu, care consemnează că lumea a fost creată în şase zile literale.

Ne apropiem de punctul culminant al con­fruntării dintre Hristos şi Satana, iar cartea care dezvăluie cel mai bine acest lucru este Tragedia veacului, de Ellen White. Sunt recunoscător bisericii din România pentru că şi aici se pune un accent puternic pe distribuirea acestei cărţi. Eu şi soţia mea am citit şi recitim această carte, pentru că noi credem că are o importanţă deo­sebită. Împărtăşiţi şi dumneavoastră cu ceilalţi bucuria şi speranţa care emană din această carte şi spuneţi-le cum v-a deschis ochii să înţelegeţi sensul istoriei şi să pătrundeţi prin negura viito­rului!

Ellen White însăşi a dorit şi a recomandat ca Tragedia veacurilor să fie distribuită mai mult decât oricare altă carte a ei. Planul nostru este ca, la nivel mondial, să distribuim în jur de 175 de milioane de exemplare, în diferite versiuni, ale acestei cărţi1. Într-adevăr, darul profeţiei este cel mai mare dar pe care L-a dat Dumnezeu bisericii Sale.

Avem de transmis lumii o solie minunată. Mesajul că „Dumnezeu este dragoste” trebuie să fie dus în orice colţ al planetei. În această perioadă, ne vom concentra atenţia în mod spe­cial asupra marilor centre urbane, unde locuiesc milioane de suflete. Proiectul care va începe, în 2013, cu oraşul New York presupune desfăşurarea şi aplicarea mai multor metode de transmitere a mesajului nostru.

Biserica din România este cea mai numeroasă comunitate adventistă din Europa. A sosit timpul ca fiecare român, din orice colţ al ţării, să audă solia noastră. Acest lucru se va întâmpla însă doar dacă fiecare membru al bisericii va face reformă în propria viaţă. Îndemnul la reînviorare spirituală nu vine de la uniune sau de la Conferinţa Generală, ci este mesajul Duhului Sfânt, care tânjeşte după schimbarea inimilor. Acesta este mesajul încredinţat de Dumnezeu bisericii din timpul sfârşitului, bazat pe Ioel 2.

În 2 Cronici 7:14, vorbindu-i lui Solomon, Dumnezeu a adresat poporului Său chemarea la smerenie şi a condiţionat iertarea şi primirea de aceasta. Dumnezeu ne cheamă să ne smerim. Doar dacă vom împlini această poruncă, vom avea şi putere să ne realizăm misiunea. Apostolul Pavel recunoştea faptul că „doar în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa”. Solul Domnului ne avertiza că cea mai urgentă nevoie a bisericii este practicarea adevăratei evlavii.

În întâmpinarea acestei nevoi, a fost lansat programul „777”: adventiştii de ziua a 7-a de pe întregul Pământ se roagă 7 zile pe săptămână, la ora 7 (AM şi PM) pentru ploaia târzie şi pentru Duhul Sfânt.

Temelia redeşteptării stă în studierea Cu­vân­tului lui Dumnezeu. Membrii care nu au un program de studiu regulat au posibilitatea de a se alătura programului „Reînvioraţi prin Cuvântul Său”. Acesta presupune citirea zilnică a unui capitol din Biblie. Ca adventişti, ar trebui să fim cei mai activi în înălţarea şi răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu.


Neprihănirea lui Hristos – temelia neprihănirii noastre

Unii oameni consideră că adventiştii de ziua a şaptea sunt legalişti, încurajând îndreptăţirea prin fapte. Acest lucru este fals. A promova îndreptăţirea fără sfinţire înseamnă har ieftin. A vorbi despre sfinţire fără îndreptăţire înseamnă legalism. Neprihănirea include îndreptăţirea şi sfinţirea. Acesta este planul lui Dumnezeu – un plan simplu, dar profund.

Adevărata neprihănire a însemnat ca Fiul lui Dumnezeu să coboare pe Pământ, să trăiască, să moară, să învie, să Se înalţe la cer şi să mijlo­cească pentru noi.

Biblia ne descoperă ce se întâmplă în aceste momente în Sanctuarul ceresc. Dumnezeu ne-a dat însărcinarea de a spune lumii întregi despre ceea ce se întâmplă în Sanctuar. Iar Spiritul Profetic dezvăluie că lucrarea de acolo are drept consecinţă vestirea pe Pământ a celor trei solii îngereşti. Ele se axează în mod deosebit pe ne­pri­hănirea Domnului Hristos.

Ca popor, suntem chemaţi să anunţăm ju­de­cata lui Dumnezeu şi să prezentăm planul simplu şi măreţ al mântuirii. Suntem avertizaţi să ne împotrivim fiarei şi pretenţiei acesteia de a schimba Legea lui Dumnezeu.

Doresc să reafirm cu tărie că un păcătos poate fi salvat doar prin credinţa în harul lui Dumnezeu. Datorită neprihănirii Domnului Isus, suntem declaraţi neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu. Aşa începe sfinţirea.

În Epistola către filipeni, Pavel ne îndeamnă: „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus. … Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea” (Filipeni 2:5,13).

Biblia nu este o chemare la meritologie, ci o chemare la supunere faţă de Dumnezeu şi la primirea neprihănirii Sale. Duhul Sfânt ia în stăpânire inima omului şi îi schimbă viaţa. Lucrarea Lui îl face pe beţiv să nu mai bea, pe mincinos să nu mai mintă şi pe imoral să devină curat. Doar datorită puterii Duhului Sfânt au loc toate acestea.

În timpul discuţiei tainice pe care a avut-o cu Nicodim, Mântuitorul i-a transmis calea schimbării – naşterea din nou. Când Îl primim pe Hristos, suntem curăţaţi de păcat şi recreaţi după chipul Său. Oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea. Aceasta este neprihănirea pe care ne-o dă El. Noi suntem mântuiţi prin har.

Faptele bune nu sunt altceva decât lucrarea Duhului Sfânt. Atât pentru îndreptăţire, cât şi pentru sfinţire, suntem total dependenţi de harul lui Hristos. Nu avem nicio posibilitate prin care să împlinim cerinţele Legii lui Dumnezeu. Isus Hristos Se oferă să ne ia păcatele şi să ne dea în schimb neprihănirea Sa. El ne va considera ca şi când n-am fi păcătuit niciodată. Aceasta este îndreptăţirea.

Lucrarea sfinţirii constă în supunerea voinţei noastre voinţei lui Dumnezeu. Singura noastră şansă este în neprihănirea pe care ne-o atribuie Hristos şi în lucrarea puternică a Duhului Sfânt în dreptul nostru.

Biblia spune că „punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare-Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri” (Evrei 8:1). Hristos este totul în toţi. El a există din veşnicie în veşnicie. Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt una. Nu lăsaţi pe nimeni să vă fure puterea lui Hristos, nu credeţi pe cineva care vă spune că Hristos nu este din veşnicie!

Suntem cu toţii nişte păcătoşi care avem ne­voie de cruce. Niciun adventist să nu se considere mai bun decât alţi coreligionari! Să ne ferească Dumnezeu de perfecţionism şi de tendinţa de a-i considera pe alţii mai nevrednici decât noi! Isus este centrul către care toate lucrurile trebuie atrase. Apropiindu-ne de centru, ne vom apropia mai mult unii de alţii.

Când vă veţi întoarce acasă, vă îndemn să fiţi uniţi în Hristos. Nu trebuie să pretindem că suntem mai buni ca alţii; niciun om care pretinde sfinţenia nu este cu adevărat sfânt. Cei pe care Cerul îi scrie în cartea vieţii ca fiind sfinţi nu sunt conştienţi că sunt aşa. Când oamenii vor înţelege că nu pot dobândi mântuirea prin propriile eforturi, îşi vor pune întreaga încredere în Hristos şi nu se va mai vedea atât de mult eul. Neprihănirea lui Hristos acoperă şi cuprinde totul.

Când veţi merge acasă, proclamaţi minunatul mesaj al neprihănirii Domnului Hristos şi faptul că nu avem altă speranţă decât neprihănirea Lui! În aceste zile de pe urmă, trebuie să înţe­legem şi să mărturisim că nici harul ieftin şi nici legalismul nu ne pot salva.

Duhul lui Dumnezeu Se mişcă peste poporul Lui şi îl pregăteşte pentru revenirea Domnului. Când Duhul Sfânt ia în stăpânire viaţa cuiva, atunci harul şi puterea lui Hristos schimbă inima omului.


Speranţa poporului lui Dumnezeu

Astăzi, Domnul Hristos mijloceşte pentru noi în Sanctuar. Curând, foarte curând, va veni să ne ia acasă. Vom fi cu El pentru totdeauna. Nu vom mai fi ispitiţi niciodată şi nici despărţiţi de El.

Curând, la răsărit, vom vedea un mic nor. Acesta se va mări, pe măsură ce se va apropia de Pământ. Vom vedea atunci că, de fapt, norul este format din miliarde de îngeri în mijlocul cărora Se află Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Atunci vom striga cu bucurie: „Aces­ta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui!” Iar El va rosti către toţi aleşii Lui cuvintele binecuvântate: „Bine, rob bun şi credincios! Ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău!”

După această invitaţie, ne vom înălţa cu toţii la ceruri, unde vom trăi 1 000 de ani. Apoi, la fi­nalul acestor 1 000 de ani, Hristos, însoţit de toţi cei mântuiţi şi de cetele îngereşti, Se va în­toarce pe Pământ pentru a şterge pentru tot­deauna orice urmă de durere, păcat şi moarte.

Vrei şi tu să fii pregătit pentru aceste zile? Vrei să te bucuri o veşnicie alături de Mântuito­rul tău? Atunci trebuie să cauţi neprihănirea Dom­nului Hristos şi să te rogi cu stăruinţă pentru aceasta. Consacraţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu şi angajaţi-vă în vestirea ultimului mare avertisment dat lumii!

Amin!

 

 

 

1 Până la momentul scrierii acestui articol, în România au fost distribuite un număr de aproximativ 560 000 de exemplare.

 

Ted Wilson, în vârstă de 62 de ani, este, începând cu 2010, preşedintele Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea la nivel mondial.  

Joomla SEF URLs by Artio