Tipărire

Premiu pentru "Miracolul organismului omenesc"

Scris de Cristina Ișvan on .

Interviu realizat de către Cristina Ișvan cu docturul Costin Dinu


Speranţa TV a fost premiată, anul acesta, de Asociaţia Profesioniștilor de Televiziune din România (APTR). Emisiunea „Mira­colul organismului omenesc”, realizată de doc­torul Constantin Dinu în cadrul proiectului evanghelistic „Începe să trăiești”, din anul 2011, a primit premiul „Opera Prima”, în cadrul celei de-a XXII-a Gale APTR. Constantin Dinu este medic primar, specialitatea medicină ge­­ne­­rală, doctor în medicină și directorul Depar­tamentului Sănătate şi Temperanţă al Uni­u­nii de Conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România. De asemenea, este reali­zatorul emisiunii „ABC-ul sănătăţii”, difuzată săptămânal la Speranţa TV.

 

Cristina Işvan: Ce a însemnat pentru dum­neavoastră acest premiu oferit de Asociaţia Pro­fesioniștilor de Televiziune din România?

Constantin Dinu: Un experiment reușit. Un proiect bine gândit, o muncă de titan pentru documentarea și redactarea materialului, o cola­borare bună cu echipa tehnică, un entuziasm contagios pentru subiectul creaţiei, o ofrandă adusă Creatorului și, în final, o recunoaștere din partea unui juriu de profesioniști a calităţii subiectului și, probabil, a unei expuneri făcute cu pasiune. Pentru mine, acest premiu reprezintă o încurajare și o dovadă a faptului că un efort bine dirijat, susţinut și inspirat poate fi binecuvântat de Dumnezeu și recunoscut de oameni.

 

C. I.: Cum apreciaţi faptul că tocmai o emi­siune de sănătate a fost cea remarcată şi premiată?

C. D.: Din declaraţiile președintei juriului, am înţeles că subiectul emisiunii „Miracolul organismului omenesc” a fost atât de captivant, încât au dorit să premieze emi­siunea și nu au știut, iniţial, în ce categorie să în­scrie acest premiu. În final, s-au hotărât pentru ca­tegoria „Opera Prima”.

 

C. I.: Care au fost criteriile pe care le-aţi avut în vedere în alegerea subiectelor abordate în cadrul pro­iectului „Începe să trăiești” și, în special, de ce aţi ales să începeţi cu „Miracolul organismului omenesc”?

C. D.: În primul rând, vreau să subliniez rolul cardinal pe care L-a avut Dumnezeu în inspirarea și realizarea întregului proiect „Începe să trăiești”. De la început, mi-am dat seama că am numai trei ocazii de a vorbi despre sănătate. Am dorit să prezint specificul adventist. Pentru aceasta, trebuia să mă adresez celor două probleme prin­cipale pentru care suntem recunoscuţi în lume: stilul de viaţă preventiv, capabil să evite majoritatea bolilor cronice ale civilizaţiei, și, în al doilea rând, viciile, sau dependenţele, care distrug structura complicată a corpului uman mai repede decât uzura „fiziologică”. Dar pentru a construi o pledoarie credibilă în favoarea unui stil de viaţă recomandat de biserică și împotriva adicţiilor degradante ale naturii umane, trebuia să ofer o motivaţie extrem de puternică și de stabilă. Această motivaţie am găsit-o în creaţie – „Omul este coroana creaţiei!”, mesaj pe care l-am transmis cu o forţă maximă.

 

C. I.: Spuneţi-ne câteva cuvinte din culisele realizării acestei emisiuni!

C. D.: Aș putea să vorbesc despre câteva di­ficultăţi pe care a trebuit să le învingem. Zăpada grea care se așternuse în pri­ma zi și frigul cumplit au fost poate cel mai mic obstacol. Poate că cea mai mare pro­blemă a fost generată de faptul că materialul pregătit era de 60 de minute și a trebuit să-l ajustăm ca să încapă într-un spaţiu de emisie de 45 de minute. De unde să tai, când tot materialul era o con­strucţie unitară? Finalul, în care era pledoaria pentru Creator, trebuia să rămână in­tact. Desigur că au fost și dificultăţi de receptare a unei cantităţi atât de mari de in­for­maţii. Eram conștient de lu­­­crul acesta. Am primit și cri­­­tici, imediat după difuzarea emisiunii. Dar subiectul chiar acesta era – miracolul unui or­ganism atât de complex! Numărul mare de informaţii trebuia să fie zdrobitor. Con­­­cluzia trebuia să fie: sun­­tem coroana creaţiei, iar Dumnezeu a fost fenomenal în realizarea acestui proiect.

 

C. I.: Cum vedeţi, ca me­dic și ca director al Depar­ta­­mentului Sănătate şi Tem­peranţă al Bi­sericii Adven­tiste de Ziua a Șaptea din România, rolul lucrării medicale în promovarea valorilor transmise de Sfânta Scriptură?

C. D.: Există trei aspecte:

1. Domnul Hristos a vindecat mai mult de­cât a predicat. Și a vindecat pe mai mulţi decât cei care L-au primit (cazul celebru al celor 10 leproși). Noi trebuie să facem bine tuturor oa­menilor, indiferent dacă vor îmbrăţișa sau nu și mesajul nostru spiritual.

2. Această lucrare medicală are la bază un stil de viaţă recomandat de Biblie și actualizat de inspiraţia Spiritului Profetic. Acest stil de viaţă ne pregătește pe noi, mesagerii, să înţelegem mai bine adevărul prezent, caracterul lui Dumnezeu și, mai ales, o fărâmă din ce se întâmplă în sufletul lui Dumnezeu acum, în preajma apogeului Marii Lupte, precum și care este datoria noastră de servi buni și credincioşi (la nivel individual) și de mireasă a lui Hristos (la nivel colectiv).

3. Această lucrare medicală ne conferă cre­dibilitate ca biserică și ca doctrină. Ellen White a scris că, atunci când vor auzi mesajul nostru de sănătate și vor înţelege baza lui solidă și raţională, oamenii vor dori să cunoască și mesajul nostru spiritual, care poate fi la fel de solid și de raţional. „Ei vor considera că, dacă avem astfel de idei temeinice despre sănătate și temperanţă, religia noastră trebuie să conţină lucruri care să merite să fie cercetate” (Evanghelizare, p. 514, în orig.).

 

C. I.: Astăzi nu numai adventiștii vorbesc de­spre stilul de viaţă, despre alimentaţia sănătoasă, despre cumpătare, despre renunţarea la obiceiurile dăunătoare. Totuși cu ce se mai remarcă Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea în acest domeniu?

C. D.: Biserica Adventistă are câteva elemente specifice, care se constituie în avantaje imense:

1. Vechimea mesajului de sănătate, care de­vansează cu cel puţin 100 de ani anumite studii, cum ar fi raportul Surgeon General din SUA despre efectele nocive ale fumatului (1964), și cu 150 ani studiile despre efectele dăunătoare ale consumului de carne roșie (diabetul zaharat de tip II sau cancerul colorectal).

2. Studiile despre sănătatea adventiştilor sunt unice, fiind făcute după standardele actuale, și vor permite formularea unor concluzii de impact imens asupra sănătăţii publice.

3. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea îmbină medicina modernă (de exemplu, acceleratorul de protoni pentru tratarea cancerului, trans­plan­tul cardiac infantil sau neurochirurgia de avangardă) cu centrele de sănătate în care se promovează un stil de viaţă preventiv și curativ.

4. Acţiunile de educaţie pentru sănătate im­plică un mare număr de membri ai bisericii din profesia medicală, lucru care se răsfrânge în mod pozitiv asupra celor care se angajează în aceste acţiuni. Obișnuiam să le spunem celor ce participau la seminarele de abandonare a fumatului că, dacă vor să scape sigur de această dependenţă, ar trebui să înceapă să „lămurească” alţi doi fumători să abandoneze fumatul.

5. Aspectul spiritual este și el un element specific al doctrinei adventiste. Noi subliniem în mod unic valoarea serviciului de curăţire din Sanctuarul ceresc, pe de o parte, dar, în același timp, nu uităm corespondentul serviciului de curăţire a templului Duhului Sfânt de pe acest pământ – organismul uman (1 Corinteni 3:16,17; 6:19). Interrelaţia dintre cele două cu­răţiri este tot un specific adventist.


C. I.: În cel fel poate Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, la nivel naţional sau regional, să se facă mai bine remarcată prin programe de sănătate adresate populaţiei?

C. D.: Biserica Adventistă din România ar trebui să investească mai mult în lucrarea me­dicală. Noi susţinem că această lucrare este mâna dreaptă a evanghelizării, dar ea este subfinanţată. Este ca și cum, pe de o parte, spunem că vrem să ne luptăm cu un adversar care are două mâini şi, pe de altă parte, noi o ţinem pe una dintre ele legată în eșarfa necredinţei.

Este adevărat că trecem prin vremuri de criză, dar banii pentru lucrarea lui Dumnezeu nu sunt în conturile bisericii decât într-o mică măsură. În cea mai mare parte, acești bani sunt în conturile unor persoane sau firme de succes, care ar putea de­veni sponsori sau parteneri valoroși ai unor proiecte pentru comunitatea locală. Îndoiala însă ne face să ne uităm doar la vasul de ulei și cutia de făină din bucătăria noastră, în care vedem ceva doar dacă ne punem ochelarii. „Realismul” nostru cu care ne lăudăm se traduce uneori, cel puţin în limbajul cerului, prin „necredinţă”.

Un centru medical adventist modern și vizibil nu ar fi decât o copie în miniatură a sistemului medical adventist din SUA. Deja avem două centre de sănătate în care se plămădesc zilnic minuni ale trupului și ale sufletului.

Desigur că nu uităm expoziţiile și cluburile de sănătate, seminarele de abandonare a fumatului desfăşurate în săli publice sau în penitenciare, conferinţele despre bolile cronice, seminarele antistres sau despre dependenţe chimice și comportamentale, revista Viaţă + sănătate.

Aș menţiona aici și cele circa 130 de emisiuni „ABC-ul sănătăţii” realizate și difuzate până în prezent la Speranţa TV, care informează publicul despre diverse boli și rolul alimentaţiei.

 

C. I.: Ce poate face un credincios care nu are pregătire în domeniul medical pentru promovarea stilului de viaţă pe care îl transmite Cuvântul lui Dumnezeu?

C. D.: În primul rând, să trăiască acest stil sau măcar să-i dea o șansă, precum Daniel în Babilon, care, în 10 zile, a obţinut rezultate vizibile. În al doilea rând, să se informeze bine și să facă muncă de echipă împreună cu persoane din domeniul medical sau care au o experienţă sănătoasă. Din păcate însă, impostura și dile­tantismul medical abundă printre noi. De ase­me­nea, nimeni să nu creadă că, prin această lucrare sau oricare alte demersuri faptice, ar putea să-și asigure o poziţie mai bună la judecata finală, căci mântuirea este un dar, iar angajarea noastră în orice fel de lucrare este o obligaţie faţă de Dumnezeu și faţă de semenii noştri (vezi Luca 17:10).

 

C. I.: Cum vedeţi îmbinarea dintre lucrarea medicală și cea de vestire a Evangheliei?

C. D.: În primul rând, este nevoie de vin­decarea unei rupturi vechi: relaţia medic‑pastor. S-au făcut pași uriași în această privinţă. Aceasta este însă o relaţie funcţională, care, ca orice articulaţie, trebuie exersată continuu pentru a nu se produce acea anchiloză care naște nu doar durere, dar și nemișcare, cu toate consecinţele acesteia.

 

C. I.: În ce măsură programele medicale de la Speranţa TV sunt o parte a misiunii de vestire a Evangheliei?

C. D.: În măsura în care sunt urmărite și promovate. Ar trebui să se bucure de o mai bună vizibilitate și, de asemenea, ar putea fi oferite și altor posturi de radio și televiziune. Dacă și alţii ar aprecia calitatea mierii produse în stupul nostru, am putea avea surpriza să ni se ceară cândva și ceva … polen.

 

Cristina Ișvan este redactor-șef la Centrul Media Adventist.

Joomla SEF URLs by Artio