Tipărire

Prin credință

De Virgiliu Peicu


Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! (Evrei 11:6)


În faţa unui mare auditoriu interesat de pro­blema biruinţei în viaţă şi în lupta cu păcatul, conferenţiarul a declarat că secretul se află în încredere şi credinţă. Termenul ,,credință” indică o varietate de înţelesuri şi se aplică unui lung şir de experienţe umane. Ca să înțelegem rolul credinței în experiența religioasă, vom aborda câteva aspecte legate de natura ei. Este sinonimă cu „încrederea” sau „convingerea puternică”. Aceasta înseamnă convingere în absenţa dovezii şi hotărârea de a acţiona.

În Vechiul Testament, termenul ,,credinţă” se referă la relaţia exclusivă şi personală dintre Dumnezeu şi om. Acest tip de relaţie cuprinde toate aspectele vieţii unei persoane, inclusiv ati­tudinile interioare şi sentimentele, precum şi comportamentul exterior (Psalmii 78:22). În ace­lași timp, termenul ebraic include şi alte ele­mente, cum ar fi: cunoaşterea, voinţa și temerea, sau frica de Domnul (Exodul 14:31).

Isaia subliniază importanţa credinţei până la punctul când devine singurul mod de viaţă posibil care trebuie să depăşească obstacole foar­te mari, aşa cum ar fi aparenta absenţă a lui Dumnezeu. Ca rezultat, credinţa devine o pu­tere supraomenească, miraculoasă, care face im­po­sibilul posibil și care sfidează aparenţele (Isa­ia 40:31).

Conceptul Noului Testament despre credinţă este clădit pe cel al Vechiului Testament. În ge­neral, cuvântul grecesc folosit pentru ,,credință” înseamnă „a te baza pe”, „a avea încredere”, „a fi convins”, „a crede”. Să crezi înseamnă să accepţi drept credibil, să priveşti drept adevărat ceva ce nu pare a fi real (Ioan 2:22). Aceasta implică, de asemenea, ascultare, încredere şi speranţă (Evrei 11). Personajele menționate în Evrei 11 au acţionat pe baza încrederii în Dumnezeu, fără vreo dovadă vizibilă care să sprijine făgăduinţele Sale.

În epistolele sale, Pavel leagă credinţa cu Evan­ghelia. Credinţa înseamnă acceptarea pro­clamaţiei creştine cum că Isus este Domn. Aceas­­­ta implică o relaţie cu Hristos, care duce la mântuire (Romani 10:10). Cuvântul „credinţă” poate face referire şi la conţinutul convingerilor, sau la ceea ce se crede. Galateni 1:23, de exemplu, conţine expresia „propovăduirea credinţei”, şi 1 Timotei 1:2 îl descrie pe Timotei ca „adevăratul meu copil în credinţă”. În scrierile lui Pavel, cre­dinţa devine un element decisiv în experienţa creştină; ea reprezintă o condiţie indispensabilă a mântuirii; „căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă...” (Efeseni 2:8,9). Pentru Pavel, credinţa și păzirea poruncilor exprimă esenţa caracterului unui fiu al lui Dumnezeu (Evrei 11:6).

În scrierile lui Ioan, conceptul credinței im­plică o renunţare la lume şi o întoarcere spre invizibil (Ioan 20:29). Aceasta oferă credinţei o trăsătură miraculoasă care îşi are rădăcinile în lumea cerului. Credinţa îi ia pe urmaşii lui Hristos din lume și îi face moștenitori ai lucru­rilor care nu se văd (Evrei 11:1). Această formă radicală de viaţă este posibilă doar prin revelaţia lui Dumnezeu, doar pentru că Lumina a venit. Iar credința este implicată în chiar percepţia Lu­minii și a Adevărului.

Credinţa şi cunoaşterea sunt strâns legate în Evanghelia după Ioan. Uneori, cunoaşterea este consecinţa credinţei, alteori credinţa este rezul­tatul cunoaşterii, căci cunoaşterea începe cu cre­dinţa și, în mod similar, toată credinţa devine cunoaştere (Ioan 6:69).

Cu aceste consideraţii biblice în minte, putem identifica trăsăturile esenţiale ale cre­dinţei. Aşa cum o descrie Biblia, credinţa este, în mod fundamental, exercitarea încrederii în Dumnezeu, o puternică încredinţare în ca­pacitatea Lui de a ne proteja şi de a întâmpina ne­­voile noastre. În cel mai important sens, credinţa este exerciţiul încrederii în Dumnezeu, ca sursă a salvării noastre. A avea credinţă în­seamnă să te bazezi complet pe puterea lui Dum­nezeu de a mântui, dincolo de orice realizare ome­neas­că. Este condiţia indispensabilă a salvării noastre.

Virgiliu Peicu este redactor-șef la Curierul Adventist

Joomla SEF URLs by Artio