Tipărire

Ziua de dupa vot

Scris de Curierul Adventist on .

Gerald A. Klingbeil | Punct de vedere

 

zddv

Miercuri, biserica mea a votat cu privire la o chestiune care, în ultimii cinci ani, i-a preocupat pe membrii din întreaga lume. Este o chestiune referitoare la relaţia dintre Scriptură şi cultură, structura bisericii, unitate şi, în final, încredere. Rezultatul votului: 1 381 delegaţi au votat împo­triva moţiunii luate în considerare; 977 delegaţi au votat pentru; 5 delegaţi s-au abţinut. Comu­nitatea noastră de credinţă a decis că nu a sosit timpul să le ofere diviziunilor autoritatea de a hirotoni femeile ca pastori.

Eu am participat ca delegat.

M-am simţit mândru de modul în care pre­şedintele Mike Ryan, unul dintre vicepreşedinţii generali ai Conferinţei Generale, care se va pen­siona după această sesiune, a condus lucrările şi a subliniat valorile-cheie care ar trebui să carac­terizeze orice dialog dintre adventiştii cu opinii diferite: respectul, asemănarea cu Hristos şi dis­poziţia de a asculta în mod real.

M-am simţit mândru de modul în care am recunoscut cu toţii însemnătatea rugăciunii în acest moment crucial. Mii şi mii de rugăciuni au fost înălţate la Tatăl nostru ceresc ieri, de pe complexul sportiv Alamodome – şi alte milioane din întreaga lume. E bine să ştii că nu există ris­cul de a supraîncărca „reţeaua” lui Dumnezeu cu cererile noastre!

Am apreciat pasiunea delegaţilor din ambe­le tabere şi efortul lor de a manifesta respect şi autocontrol. Am auzit pledoarii pentru credin­cioşia faţă de Scriptură, pentru recunoaşterea di­feritelor realităţi culturale şi pentru unitate. Unii delegaţi au pledat pentru unitate în diversitate; pentru alţii, unitatea aceasta se exprimă în po­litici globale comune. Am auzit în mod repetat că problema aceasta nu trebuie confundată cu o doctrină fundamentală şi nici nu ar trebui ridi­cată la rangul de stâlp al credinţei adventiste.

Nu m-am simţit confortabil când am ascul­tat unele reacţii dure la o pledoarie înflăcărată susţinută de Jan Paulsen, fostul preşedinte al Conferinţei Generale. Le-am simţit ca pe o lip­să de respect faţă de un conducător care a slujit biserica aceasta zeci de ani. Au fost un semn al atmosferei încărcate.

După anunţarea rezultatelor votului, am vă­zut feţe înlăcrimate şi feţe îngrijorate. Cum ne vom trezi a doua zi după un vot care, în aparen­ţă, a avut învingători şi învinşi?

Astăzi este o nouă zi aglomerată pe Alamo­dome şi totuşi, lucrurile par altfel din multe puncte de vedere. Se fac numeroase comentarii pe marginea acestei decizii semnificative – pe Facebook, pe bloguri şi pe canalele de ştiri; chiar şi Washington Post a publicat un articol.

Mă gândesc la biserica mea şi la tinerii ei. Mă gândesc la puterea majorităţii şi la simţământul de neputinţă al minorităţii. Mă gândesc cum vom aborda alte chestiuni strâns legate de cul­tură şi de interpretarea Scripturii. Tânjesc după un „cuvânt de la Domnul”, care să-mi liniştească temerile. Îmi pun încrederea în Păstorul cel bun, care merge în fruntea turmei Sale şi are grijă să fie bine. Am încredere că voia lui Dumnezeu se face cu adevărat „precum în cer şi pe pământ”. În neputinţa sufletului meu, mă prind de Isus, ca să folosesc modul preferat de exprimare al lui Ellen White în momentele când era tulburată şi îngri­jorată pentru poporul lui Dumnezeu din timpul sfârşitului.

Ce fac adventiştii atunci când sunt nevoiţi să aştepte? Încep să cânte (cum am făcut şi noi ieri, în timp ce aşteptam anunţarea votului) şi să ca­ute putere în imnuri. „Atâta har” are încă darul de a-mi linişti sufletul. „Domnul vine, Domnul vine” îmi umple inima de dor. „Vrem să-L înco­ronăm” îmi aduce lacrimi în ochi.

Dar, după ce au cântat, după ce sufletul li s-a liniştit şi după ce au vărsat toate lacrimile, ad­ventiştii trec la treabă. Motivaţia lor nu este un program, ci milioanele de oameni care încă nu L-au cunoscut pe Domnul răstignit. Ei îşi dau mâna ca să le slujească celor ce au nevoie de spe­ranţă şi încurajare. Ei sunt gata să fie mâinile şi picioarele lui Isus, fiindcă ştiu că în curând, foar­te curând, Îl vom vedea pe Împărat. 

Ei aşteaptă, lucrează şi se închină – împreună.

Gerald A. Klingbeil este redactor asociat la Adventist Review,

Tipărire

Ce vom face după Sesiune?

Scris de Teodor Hutanu on .

De Teodor Huțanu ¦ Editorial

 

teodor hutanuProfetul Daniel ne este cunoscut ca un remarcabil om al rugăciunii. Biografia lui consemnează unirea rugăciunii cu momentele de criză (vezi Daniel 2:17,18). Însă Daniel nu se ruga doar când întâmpina necazuri. Raportul biblic notează: „Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii erau deschise spre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte” (6:10). „Cum făcea şi mai înainte” ne arată  regula vieţii sale de credinţă.

Pentru a 60-a Sesiune a Conferinţei Generale, apelul conducerii la cel mai înalt nivel a fost de a ne pregăti prin rugăciune stăruitoare şi studiu serios al Sfintei Scripturi. „Reînviorare prin Cuvânt” şi „100 de zile de rugăciune” sunt două dintre iniţiativele lansate către familia adventistă mondială, ambele ţintind lucrările sesiunii şi deciziile care se vor lua. Aşteptarea este ca Dumnezeu Însuşi să ne vorbească prin această întâlnire specială a bisericii, iar noi, biserica, să avem disponibilitatea să ascultăm.

În aceste zile, când comentariile „înainte” şi „după” curg „pro” şi „contra”, suntem îndemnaţi să nu ne grăbim spre microfoane şi propagandă, ci spre cămăruţă, să renunţăm la orice semnal din exterior şi să stăm de vorbă cu Dumnezeu „în ascuns” (Matei 6:6). Când regula zilei este excesul de exprimare publică, Duhul Sfânt ne reaminteşte: „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu!” (Psalmii 46:10)

Pentru ca frământările şi neliniştile noastre să nu scape de sub control, să ne reamintim că biserica Domnului nu poate fi biruită de porţile iadului (Matei 16:18). Deşi „slabă şi cu defecte”, ea este „supremul obiect al iubirii lui Dumnezeu”. Acest lucru este valabil pentru fiecare suflet legat de destinul bisericii. De aceea, să strigăm împreună cu David: „Domnul este lumina şi mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele. De cine să-mi fie frică?” (Psalmii 27:1).

În mijlocul acestei biserici traversate de furtuni stă Dumnezeul mântuirii noastre. Când ne focalizăm spre pericolul valurilor şi omitem prezenţa Sa puternică şi iubitoare, ajungem stresaţi asemenea ucenicilor: „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?” (Marcu 4:38). Rezultatul nu este doar că începem să strigăm unii la alţii, dar ajungem să ne purtăm la fel şi cu Dumnezeu.

Daniel ne îndeamnă să ne facem obiceiuri bune, pentru că, în timp de criză, eticheta şi convenţiile dispar, iar noi ne arătăm aşa cum suntem în realitate. „Cum făcea şi mai înainte” – fiind vorba de legătura personală cu Dumnezeu – este o distincţie care ar trebui să fie râvnită de fiecare urmaş al Maestrului divin. În ziua de pe urmă, unii vor alerga la munţi şi în peşteri (Apocalipsa 6:15-17), în timp ce alţii vor aclama venirea Mântuitorului aşteptat (Isaia 25:8). Ce am făcut mai înainte, vom face şi atunci!

Sesiunea se va încheia, însă vom încheia şi noi rugăciunea şi studiul Cuvântului lui Dumnezeu? Emoţiile, convingerile, reacţiile ne vor întuneca atât de mult orizontul, încât să uităm farul din port sau din turnul ceresc de control? Dacă am păşit în adevăr pe genunchi şi cu Biblia în mână în vâltoarea acestei sesiuni, vom păstra cu statornicie aceeaşi atitudine şi după consumarea acestui moment. Fiindcă am fost „născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac” (1 Petru 1:23).

„Fericita noastră nădejde” nu poate fi eclipsată de nimic. Adventiştii, aşteptătorii, au întreaga atenţie focalizată spre revenire şi nu permit să se interpună ceva între ei şi ţinta credinţei lor. Cu ferestrele deschise spre Noul Ierusalim, să îngenunchem, să ne rugăm şi să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru, care „vine şi nu tace” (Psalmii 50:3). Căci tot aşa vom face şi în veşnicie!

Teodor Huțanu, redactor-şef la Curierul Adventist.

Tipărire

Info Curier - februarie 2014

Scris de Info Curier on .

Apelul către tineri al fratelui Ted Wilson de a practica standardele adventiste


Peste 6000 de tineri adventiști din Statele Unite ale Americii și din alte 60 de țări au ascultat puternicul apel pentru sfințenie și dăruire făcut de către Ted Wilson, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, la evenimentul anual organizat de către GYC (Conferința Generală a Tinerilor). Aceasta s-a desfășurat în orașul american Orlando, în primele zile ale anului 2014.

„Ca tineri adventiști de ziua a șaptea, aflați în serviciul lui Dumnezeu înaintea oamenilor și a îngerilor, sunteți chemați să proclamați speranța adventistă și nevoia de redeșteptare, pocăință și reformă prin puterea Duhului Sfânt”, a spus preşedintele.

Citând mărturisirea lui Pavel în fața intelectualilor din Atena pe Colina lui Marte, din Faptele 17, Ted Wilson a spus că adventiștii din ziua de astăzi au în fața lor propriul munte atunci când credința și valorile lor se ciocnesc de cele ale unei lumi din ce în ce mai seculare. „Peste tot vedem idolatria în floare – atitudini egocentrice seculare și postmoderne care sunt în opoziție cu Cuvântul lui Dumnezeu”, a spus dumnealui.

„Implicarea condusă de Duhul Sfânt în biserica voastră locală și în proiectele pentru comunitate este răspunsul la apatie”, a spus el. „Dacă vreți să fiți vii din punct de vedere spiritual, implicați-vă! Dacă doriți o viață de rugăciune vibrantă, implicați-vă! Dacă doriți să apreciați mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, implicați-vă! Dacă doriți să aveți o dragoste mai profundă pentru ceilalți, implicați-vă! Dacă doriți să vedeți suflete câștigate pentru Isus, implicați-vă! Dacă doriți să Îl vedeți pe Isus revenind în curând, implicați-vă! Alăturați-vă sutelor de mii de adventiști de ziua a șaptea – tineri, lideri și membri – din întreaga lume, care sunt implicați în mod activ în îndeplinirea misiunii bisericii!”

Dar primele două preocupări ale fratelui Wilson cu privire la biserică se referă atât la identificarea membrilor cu doctrinele adventiste, cât și la o creștere a „lumescului” printre credincioși.

„Prea mulți fie nu au recunoscut, fie au uitat apelul divin profetic al lui Dumnezeu oferit acestei biserici. Există o tendință tot mai mare de a minimiza diferențele în raport cu alte culte. O mare parte din această problemă provine din neutralizarea importanței Bibliei, în calitate de Cuvânt al lui Dumnezeu.”

Referindu-se în continuare la lumesc, fratele Wilson a spus că neglijarea sfaturilor adventiste cu privire la dietă, îmbrăcăminte și comportament are un cost: „Standardele prețuite odată de adventiștii de ziua a șaptea în domeniul dietei, îmbrăcămintei, recreerii, divertismentului și păzirii Sabatului devin foarte repede lucruri care aparțin trecutului. Atunci când credincioșii folosesc aceleași accesorii ca lumea, se îmbracă precum lumea, iubesc divertismentul lumii, ascultă muzica lumii și sunt captivați de producțiile sale de la Hollywood, spiritualitatea autentică se erodează, iar Diavolul face incursiuni în suflet”, a spus el.

Ted Wilson a adăugat că „milioane de oameni din întreaga lume tânjesc după ceva diferit. Ei tânjesc după un creștinism autentic. Nu vom ajunge niciodată la ei compromițându-ne standardele pentru a coborî la nivelul lor. Noi trebuie „să ridicăm standardul. Nu este timpul pentru a flirta cu moda, dieta, distracțiile și influențele lumești ale Diavolului”.

De asemenea, în mesajul său, Ted Wilson a mai spus: „Dragi tineri, ple­cați de aici știind că Dumnezeu a chemat Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea ca un popor profetic pentru a fi o mișcare profetică, având un mesaj și o misiune profetică.”

Întrebat ce mesaj vrea să le transmită tinerilor, fratele Wilson a spus: „Implică-te în biserica locală! Fii o parte din ceea ce se întâmplă! Nu te mulțumi să dai din umeri și să stai într-un colț!”

Acesta a încheiat cu o declarație a cofondatoarei bisericii Ellen G. White: „Slăbită și cu defecte, după cum ar părea, biserica este singurul obiect asupra căruia Dumnezeu Își îndreaptă atenția într-un mod deosebit.” (Faptele apostolilor, p. 12).

Preluare din Info Adventist nr. 660 din 10 ianuarie 2014.


Togo: Antonio Monteiro – eliberat; Bruno Amah – condamnat la închisoare pe viaţă           

După 22 de luni de detenție, în 12 ianuarie 2014, pastorul adventist Antonio Monteiro a fost eliberat din închisoarea din Lomé, Togo. Timp de aproape doi ani, el a fost închis – alături de alte patru persoane – sub acuzația de conspirație la comiterea unor crime, iar cazul lui a atras atenția Bisericii Adventiste la nivel mondial.

Monteiro a fost eliberat din Penitenciarul Civil din Lomé, după ce a fost achitat prin verdictul dat de Curtea de Justiție. Celălalt membru al Bisericii Adventiste, Bruno Amah, se află încă în detenție, fiind condamnat de un juriu la închisoare pe viață. El își evaluează în acest moment opțiunile legale de atac a acestei sentințe.

Reamintim că toți aceștia au fost închiși fără să fie judecați, acuzați pen­tru presupuse crime, însă fără să existe nici cea mai mică dovadă incriminatorie (martorul-cheie și-a retras declarația și a fost catalogat de comisia de specialitate care l-a consultat drept „mitoman”). 

„Sentimentele noastre sunt amestecate față de decizia curții”, a spus John Graz, directorul Departamentului Relații Publice și Libertate Religioasă din cadrul Conferinței Generale. „Achitarea pastorului Monteiro este o veste bună și ne bucurăm pentru el și familia sa. Suntem surprinși și întristați de condamnarea lui Amah.” 

Pastorul Monteiro a fost întâmpinat la ieșirea din închisoare de echipa de juriști care l-au reprezentat în timpul procesului și de oficiali ai Bisericii Adventiste din regiunea Sahel, unde Monteiro lucra ca director al Departamentului Misiunea Familiei încă din anul 2009. Monteiro este originar din Republica Insulară a Capului Verde, unde se va întoarce în curând.

Președintele Bisericii Adventiste la nivel mondial, pastorul Ted N. C. Wilson, a stat de vorbă cu Monteiro la telefon. Acesta a declarat că Monteiro a mulțumit întregii biserici pentru susținere. Milioane de adventiști de ziua a șaptea din întreaga lume s-au unit în rugăciune, au lansat campanii în social media, au trimis scrisori oficialilor guvernului și diplomaților și au semnat o petiție online care cerea eliberarea lui Monteiro și a celorlalte persoane implicate în acest caz.

Preluare din Info Adventist nr. 661 din 17 ianuarie 2014.


Un nou contract cu un satelit extinde aria de acoperire a televiziunii adventiste           

Un nou contract de transmisie prin satelit, încheiat de televiziunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Beirut, crește semnificativ acoperirea în Orientul Mijlociu și în nordul Africii. Postul Hope Channel Al Waad a încheiat în decembrie un contract pe o durată de cinci ani cu satelitul Eutelsat 7 West A, iar acest lucru aduce un mesaj de speranță unei vaste audiențe, vorbitoare de limbile arabă, turcă și persană din această zonă.

„Acest nou contract este o oportunitate extraordinară pentru ca lu­crarea lui Dumnezeu să înainteze și un pas important pentru lucra­rea în orașe”, a declarat preșe­dintele Hope Channel, Brad Thorp. „Putem acum să oferim speranță oricărui oraș din aceas­tă regiune, făcând accesi­bilă în milioane de locuințe vestea cea bună a unei vieți mai bune acum, dar și a unei vieți veșnice.”

Distribuitorul francez Eutelsat operează satelitul Eutelsat 7 West A în strânsă cooperare cu distribuitorul egiptean Nilesat, cel mai mare din Orientul Mijlociu. Lansarea din anul 2011 a satelitului Eutelsat 7 West A marchează efortul de a facilita transmisiunile în Orientul Mijlociu, țările din Golf, Africa de Nord și Nord-Vest.

Telespectatorii care folosesc satelitul Nilesat pot rearanja acum canalele pentru a recepționa televiziunea adventistă. Folosirea antenelor pentru recepționarea programelor prin satelit este cea mai răspândită metodă în Orientul Mijlociu.

„Ne-am rugat mulți ani pentru această posibilitate de dezvoltare”, a mărturisit directorul postului Al Waad, Amir Ghali, subliniind că „programele pașnice, non-partizane” au fost primite foarte bine în regiune, de la lansarea acestei televiziuni, în anul 2010.

Postul de televiziune Al Waad abordează subiecte din domeniul sănătății, educației și familiei. Canalul TV are un nume care derivă din cuvântul arab „promisiune”, oferind ceea ce Ghali nu­mește „promisiunea speranței” în regiune.

Prin adăugarea Eutelsat 7 West A, Hope Channel transmite prin 14 sateliți, având 15 canale care transmit prin satelit și opt canale care transmit pe internet.

Pentru a recepționa Eutelsat 7 West A, trebuie introduse următoarele date:

Satelit: Eutelsat 7 West A

Pozitie orbitală: 7 grade

Frecvență: 11680 MHz

Polarizare: Orizontală

Symbol Rate: 27500

FEC: ¾

Preluare din Info Adventist nr. 661 din 17 ianuarie 2014.

Tipărire

Info Curier - ianuarie 2014

Scris de Info Curier on .

Biserica Adventistă a trecut de pragul de 18 milioane de membri

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, una dintre bisericile creștine cu cea mai rapidă creștere din lume, a trecut de curând de 18 milioane de membri botezați. Mai exact, la 30 septembrie 2013, erau 18 028 796 de adventiști de ziua a șaptea în întreaga lume.

Se estimează că, la nivel mondial, între 25 și 30 de milioane de persoane, bărbați, femei și copii, participă la serviciile divine săptămânale ale Bisericii Adventiste. Această diferență între numărul de participanți și numărul de membri se explică prin faptul că Biserica Adventistă nu acceptă pentru botez bebelușii sau copiii mici.

În luna octombrie, secretarul executiv al Bisericii Adventiste, G. T. Ng, a spus următoarele cuvinte referitoare la creșterea bisericii: „În fiecare zi, 3 052 de persoane se alătură bisericii. În fiecare oră, 127 de persoane sunt botezate. În fiecare minut, 2 persoane sunt botezate, iar noi Îl lăudăm pe Domnul pentru asta.”

David Trim, directorul Centrului de Arhive, Statistici și Cercetare, a comentat pe marginea creșterii bisericii următoarele: „Suntem încântați de această creștere a bisericii într-un timp când, la nivel global, multe grupări religioase nu mai cresc. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că, în fața unor provocări ca opresiunea politică, per­secuții religioase și răspândirea materialismului și a secularizării, această mișcare, ce pune accentul pe speranță și integritate, continuă să crească, iar acum a depășit acest reper statistic.”

Organizată în anul 1863, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea administrează 112 licee și universități, mai mult de 1 900 de școli gimnaziale și aproape 6 000 de școli primare, în care învață, în total, un număr de 1,75 milioane de elevi și studenți. De asemenea, Biserica Adventistă susține 172 de spitale, în care sunt tratați anual mai mult de 16 milioane de pacienți. Angajamentul bisericii de a sluji umanității include Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor (ADRA), precum și campanii de evanghelizare și  programe de televiziune prin care este transmisă întreita solie îngerească unei lumi care are nevoie de răspunsuri și călăuzire biblică.

Preluare de pe site-ul: www.news.adventist.org din 19 decembrie 2013.


Diviziunea Inter-Europeană va face recomandarea că „este loc pentru hirotonirea femeii”           

Diviziunea Inter-Europeană va recomanda Comitetului pentru Studierea Teologiei Hirotonirii (TOSC) că este loc (there is room) pentru ca biserica să hirotonească femei în vederea slujirii pastorale.

Această recomandare survine în urma studierii lucrărilor prezentate la Comitetul Diviziunii pentru Cercetări
Biblice, cât
și a referatelor pregătite pentru ședințele TOSC ce au avut loc în lunile ianuarie și iulie ale anului 2013.

Recomandarea Diviziunii Inter-Europene a fost formulată ținând cont de următorii factori:

 •           -        Biblia nu definește cu exactitate ce este hirotonirea pentru slujire pastorală.

           -        Nu există în mod direct în Biblie nici afirmații care să instituie și nici declarații care să interzică hirotonirea femeii.

          -       Membrii Comitetului de Cercetări Biblice al Diviziunii consideră că hirotonirea nu este un subiect de natură teologică, ci trebuie privit ca o chestiune administrativă.

          -      Nu există principii biblice clare care să impună sau să orânduiască aplicarea principiului conducerii în familie sau în biserică.

           -        Preoția vechi-testamentară își are împlinirea în preoția unică a lui Hristos, care este temelia pentru preoția tuturor credincioșilor.

           -       Membrilor Comitetului pentru Cercetări Biblice nu le este clar de ce hirotonirea necesită diferențiere între sexe, de vreme ce această deosebire nu există în alte nivele de slujire ale bisericii, precum cele privitoare la profesori, diaconi, profeți și conducători.

Bazându-se pe raportul Comitetului pentru Cercetări Biblice, Comitetul Executiv al Diviziunii Inter-Europene recomandă hirotonirea femeii pentru slujirea pastorală, luând în calcul posibilitatea aplicării acesteia potrivit cu nevoile locale.

Preluare de pe site-ul: www.eud.adventist.org/news/ din 12.11.2013


Din ce în ce mai multe Diviziuni ale Bisericii Adventiste fac recomandări pentru Comitetul de Studiu al Hirotonirii (TOSC)           

Biserica noastră se află într-un proces amplu de studiere a teologiei hirotonirii care va dura în total cinci ani. Acest studiu urmează să stabilească bazele biblice ale hirotonirii și să ofere o perspectivă scripturistică privind hirotonirea femeii. Fiecare dintre cele treisprezece Diviziuni ale Bisericii Adventiste trebuie să pregătească o recomandare proprie, pe care să o înainteze Comitetului pentru Studierea Teologiei Hirotonirii (TOSC).

Biserica Adventistă la nivel mondial nu hirotonește femei ca pastori, dar, în ultimul timp, câteva Uniuni au trecut peste hotărârea generală a bisericii și au hirotonit femei pentru slujba pastorală.

Diviziunea America de Nord a făcut deja recomandarea ca femeile să fie hirotonite ca pastori. Diviziunea Inter-Europeană, cu sediul la Berna, în Elveția, (n.r. din care face parte și România) a emis o declarație prin care va recomanda comitetului că există loc (there is room) pentru ca biserica să hirotonească femei.

Un purtător de cuvânt al Diviziunii Africa de Sud - Oceanul Indian, cu sediul în Pretoria, Africa de Sud, a transmis printr-un e-mail că: „Măsurile luate de către Comitetul Diviziunii au susținut poziția împotriva hirotonirii femeilor ca slujitori ai Evangheliei” și că, „în absența unei descoperiri biblice clare, modelul și practica deja stabilite trebuie susținute”.

Diviziunea Trans-Europeană, cu sediul în St. Albans, Anglia, a transmis că va recomanda ca slujirea pastorală să fie „inclusivă”, fără distincție privind sexul.

Diviziunea Pacificul de Sud, cu sediul în Australia, a declarat că nu se observă niciun principiu scripturistic care ar putea fi un impediment pentru hirotonirea femeilor.

Programul de cinci ani pentru studierea teologiei hirotonirii a fost stabilit la Sesiunea Conferinței Generale din anul 2010.  Fiecare dintre cele 13 Diviziunii ale bisericii și-a format propriul Comitet de Cercetări Biblice care are misiunea de a pregăti un raport. Responsabilii bisericii au promis că la Sesiunea Conferinței Generale din anul 2015 va fi prezentat un raport complex privind această chestiune.

Preluare de pe site-ul: www.news.adventist.org din 3 decembrie 2013


Misionar adventist ucis în Belize           

Un misionar adventist, care fu­sese dat dispărut pe data de 24 decembrie, a fost găsit mort în a doua zi din acest an. Brian Townsend avea 64 de ani și era originar din Canada. „Suntem siguri că avem de-a face cu o crimă”, a declarat un ofițer de poliție din Belize. Cercetările sunt în desfășurare pentru identificarea autorilor și pentru determinarea cauzelor acestui gest sângeros. Au fost deja identificate două persoane suspecte de săvârșirea acestei crime.

Brian Townsend a plecat din Canada în Belize pentru a ajuta la construirea unui liceu al Bisericii Adventiste. „Făcea o mulțime de lucruri și era implicat în mai multe proiecte”, a spus fiul său, Kory Townsend. „Sunt puțini oameni care își duc la îndeplinire cu atâta pasiune visurile și țelurile pe care le au, ca tatăl meu. Pentru el, adven­tismul și misiunea nu erau un simplu proiect, ci un stil de viață.”

„Îndreptăm gândurile și rugăciunile noastre către cer pentru familia lui Brian. El a investit mult din energia sa în acest proiect din Belize. Ne va lipsi foarte mult”, a declarat Mark Johnson, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Canada.

Belize este o țară din America Cen­trală, cu o populație ce depășește 330 000 de persoane. Biserica Adventistă este prezentă în Belize încă din 1929, iar în prezent numără 29 000 de credincioși care se închină în 75 de biserici. Biserica Adventistă deține în Belize 21 de școli primare, 3 licee, o școală de meserii și o clinică.

Tipărire

Info Curier - septembrie 2013

Scris de Info Curier on .

Campania „Misiunea în marile oraşe” a cuprins întreaga lume

Acțiunile evanghelistice sunt în desfășurare în New York şi se fac planuri ca și alte metropole ale lumii să fie incluse în campania „Misiunea în marile orașe”. În unele locuri, lucrările au început deja, iar în altele urmează ca în curând proiectele misionare să fie aplicate.

„Scrierile lui Ellen White ne arată foarte clar ce trebuie să facem pentru  marile orașe”, a spus fr. Ted Wilson, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. „Avem nevoie de oameni care să manifeste dragostea lui Isus pe măsură ce înaintează în orașe.”

Fiecare dintre cele 13 diviziuni ale bisericii și-a stabilit o metropolă  de pe teritoriul ei sau mai multe orașe care urmează să fie ținta acțiunilor misionare în următoarea perioadă.

Reamintim faptul că proiectul „Misiunea în marile orașe” este implementat și în România. Iată câteva dintre orașele în care au început deja acțiunile misionare sau în care urmează să înceapă: București, Craiova, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Brașov.

Nr.

Diviziunea

Metropola aleasă

Nr. locuitori (inclusiv zona metropolitană)

1

Africa Centrală și de Est

Kinshasa, Congo

12 milioane

2

Euro-Asia

Moscova, Rusia

11,5 milioane

3

Inter-Europeană

Geneva, Elveția

1,2 milioane

4

Inter-Americană

49 de orașe

------------------

5

Nord-Americană

New York, SUA

18,8 milioane

6

Asia-Pacific

Tokyo, Japonia

35, 6 milioane

7

Sud-Americană

Buenos Aires, Argentina

12, 8 milioane

8

Africa de Sud – Oc. Indian

Luanda, Angola

7 milioane

9

Pacificul de Sud

Sidney, Australia

4,6 milioane

10

Asia de Sud-Pacific

Manila, Filipine

11,8 milioane

11

Trans-Europeană

Londra, Marea Britanie

15 milioane

12

Africa Vest-Centrală

Lagos, Nigeria

8 milioane

13

Asia de Sud

Mumbay, India

17 milioane

 

 

Un adventist din Pakistan a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru „blasfemie”

Un tribunal din Pakistan a condamnat la închisoare pe viață un tânăr adventist pentru presupuse acte de blasfemie la adresa profetului Mahomed.

Sajjad Masih, de 29 de ani, a fost găsit vinovat pentru că ar fi trimis mesaje telefonice blasfemiatoare unui membru al unei grupări religioase extremiste. Această sentință a fost dată în ciuda faptului că, ulterior, acuzatorul și-a retras declarațiile, iar procurorii nu au reușit să dovedească legătura tânărului adventist cu probele prezentate.

Javed Sahotra, avocatul lui Masih, care este și el adventist, a declarat că judecătorul a cedat presiunilor exercitate de grupările religioase extremiste, care sunt dominante în zonă.

John Graz, directorul Departamentului de Libertate religioasă al Bisericii Adventiste, a spus că „din păcate, cazul lui Masih nu este ceva neobișnuit. Membrii minorităților religioase din Pakistan trăiesc sub amenințarea permanentă că vor fi acuzați de blasfemie. Ei știu că nu pot conta pe un proces corect”.

Michael Ditta, președintele Uniunii Adventiste Pakistaneze, a spus că legile sunt deseori folosite pentru a se răzbuna pe creștini și pe alte minorități religioase. Populația Pakistanului este în proporție de 96% de religie islamică și numai 2% se declară creștini.

Masih a spus că la Secția de poliție a fost forțat să „mărturisească” faptul că a trimis mesajele telefonice. Apoi, el a fost reținut în așteptarea procesului. După mai mult de un an și jumătate de la arestare, Masih a fost condamnat la închisoare pe viață, în ciuda faptului că, în timpul procesului, acuzatorul său a recunoscut că nu a primit niciun text blasfemiator, așa cum spusese inițial.

Mai mult, declarațiile colegilor de muncă ai lui Masih confirmă faptul că acesta era la lucru în Pakpattan în perioada în care este acuzat că ar fi trimis mesajele.

Sahorta, avocatul lui Masih, a spus că plănuiește să atace la instanța superioară această hotărâre.

La sediul Bisericii Adventise din Maryland, SUA, John Graz și alți membri ai Comitetului pentru Apărarea Membrilor Persecutați din Motive Religioase monitorizează cazul lui Masih. Acest comitet are în atenție și cazul lui Antonio Monteiro, un alt membru adventist întemnițat pe nedrept în Togo.

„Dorim ca atât membrii noștri, cât și liderii politici să știe că Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea tratează cu foarte mare seriozitate aceste cazuri”, a spus John Graz.

Preluare de la ANN, 21 august 2013

 

În Egipt, o biserică adventistă a fost incendiată

Biserica adventistă din orașul Assiut, Egipt, a fost incendiată de un gup de manifestanți  extremiști pe data de 14 august. Oficialii Bisericii Adventiste din Egipt au accentuat faptul că incidentul nu este parte a unei atitudini politice mai largi, ci a fost provocat de un grup extremist. Administrația locală a promis că va suporta cheltuielile necesare pentru repararea clădirii.

Biserica adventistă din Assiut, situată la aproximativ 350 de kilometri de Cairo, a fost atacată de un grup de protestatari, fiind aproape distrusă după ce i s-a dat foc. Pastorul și soția sa, care se ascunseseră la etajul superior al clădirii, nu au fost găsiți de atacatorii care au dat foc bisericii, fiind salvați din flăcări de vecinii musulmani.

„A fost vorba despre un mic grup de oameni, hotărâți să facă rău. Acest eveniment nu este reprezentativ pentru Egipt sau pentru poporul egiptean”, a declarat Llewllyn Edwards, președintele Câmpului Misionar Egipt-Sudan, cu sediul la Heliopolis. „Ca adventiști, ne dorim să avem relații strânse cu toți egiptenii, indiferent de religie. Vecinii musulmani care i-au salvat pe pastor și pe soția lui sunt reprezentativi pentru majoritatea egiptenilor”, a mai spus fratele Edwards.

Mai multe biserici creștine au fost atacate în Assuit, ca și magazinul Societății Biblice Egiptene. Guvernatorii regiunii au anunțat că vor plăti pentru reconstruirea tuturor bisericilor distruse în timpul manifestațiilor care au avut loc în mai multe orașe.

Biserica Adventistă deține două școli în Egipt: Academia Uniunii Nilului, la nord-est de Cairo, și Școala Adventistă din Zeitoun. Ambele școli au relații bune cu societatea în mijlocul căreia își desfășoară activitatea.

Preluare de la ANN, 15 august 2013

 

Primul joc biblic adventist pentru telefonul mobil

Primul joc adventist pentru iPhone și iPad a fost descărcat de 3 000 de ori în primele 48 de ore de la lansare.

Jocul „Heroes” (rom. – Eroi) se bazează pe istoriile de viață ale lui Avraam, David, Estera și ale altor personaje bi­blice proeminente. Utilizatorii pot învăța întâmplări din viața lor și își pot testa cunoștințele, răspunzând la cât mai multe întrebări în 60 de secunde. Fiecare răspuns corect îi aduce jucătorului „mană”, pe care o poate „vinde” apoi pentru diverse indicii sau efecte, pe măsură ce accede la un nivel superior.

Sam Neves, creatorul jocului, spune că acesta este destinat să îmbogățească cunoștințele biblice ale jucă­torilor, familiarizându-i cu biografiile personajelor biblice. „Mi-am dat seama că, pentru a imprima un simțământ al identității noii generații, trebuie să le reamintim cine sunt adevărații eroi”, a declarat Neves. „Și ce modalitate mai bună poate fi găsită pentru aceasta decât a folosi un mijloc cu care ei sunt familiarizați?”

Sam Neves, care este pastor la Biserica Adventistă Wimbledon, din sudul Londrei, a spus că a observat o distanțare tot mai mare între tineri și Biblie. Jocul „Heroes” are în vedere tocmai această situație și, de aceea, jucătorii sunt puși în fața situației de a se întoarce la Scriptură pentru a obține un punctaj mai bun.

Neil Ah-Wan, designerul șef al jocului, susține faptul că se așteaptă ca acesta să fie căutat și de neadventiști. „Este exact acel gen de lucru care poate stârni interesul cuiva care nu este atras de Biblie sau chiar de creștinism”, a spus acesta.

Pastorul Neves speră că, având de-a face cu eroii biblici, viețile celor ce vor juca „Heroes” vor fi, în cele din urmă, transformate. „Scopul nostru este ca oamenii să descopere cum pot deveni ucenici ai Eroului Suprem, Isus Hristos.”

„Heroes” a fost dezvoltat de către Movinpixel, o mică firmă din Regatul Unit specializată în programe pentru telefonul mobil. Movinpixel a dezvoltat înainte „Advent Hymnal” și „iWorship”.

Jocul „Heroes” se poate descărca gratuit de pe iTunes App Store. Pentru detalii, accesați site-ul  HYPERLINK „http://movinpixel.com/heroesthegamemovinpixel.com/heroesthegame

Preluare de la ANN, 15 august 2013

Tipărire

Info Curier - august 2013

Scris de Info Curier on .

În perioada 8-13 iulie a.c.,s-a desfăşurat în Pretoria, Africa de Sud, Congresul Mondial al Tinerilor Adventişti. La acest eveniment au participat aproximativ 3 100 tineri, reprezentând 97 de ţări.

Congresul propriu-zis a fost precedat de o campanie misionară numită IMPACT Africa de Sud. În cadrul acestei campanii, s-au desfăşurat în jur de 60 de proiecte sociale şi misionare, în care au fost implicaţi aproximativ 1 000 de tineri veniţi de pretutindeni. „Tinerii s-au simţit minunat, slujind şi influenţând diferite oraşe ale ţării”ţ, a spus Gilbert Cangy, directorul Departamentului Tineret al Bisericii Adventiste.

În partea finală a evenimentului, participanţii au ascultat mesajele ros­tite de Ben Carson, binecunoscutul neurochirurg, şi de fr. Ted Wilson, preşedintele Bisericii Adventiste mondiale.

Mesajul principal al doctorului Ben Carson a fost: „Nu vă consideraţi nicio­dată mari înaintea lui Dumnezeu, nu Îl renegaţi niciodată pe Dumnezeu, indiferent de poziţia pe care o ocupaţi sau de rolul pe care îl aveţi. Dacă Îl puneţi pe primul loc în viaţa voastră, veţi avea un succes extraordinar.”

Fr.  Wilson i-a apreciat şi i-a îndem­nat pe tineri să continue să îndeplineas­că misiunea Bisericii Adventiste: „Vă iubim şi ne bazăm pe voi pentru viitor. Schimbaţi oraşul în care locuiţi, schimbaţi-vă ţara! Fraţi şi surori, schimbaţi lumea pentru Isus Hristos!”

Gilbert Cangy, organizator al evenimentului, a spus că programul a integrat cu succes tineri din toată lumea într-o familie de credinţă. „În cadrul acestui eveniment, am îmbrăţişat cu adevărat diversitatea... A existat un loc pentru fiecare – din fiecare ţară, din fiecare cultură.”

Tipărire

Info Curier - iulie 2013

Scris de Info Curier on .

Un studiu la care au participat 70 000 de adventişti demonstrează avantajele stilului de viaţă vegetarian

Un studiu publicat luni, 3 iunie, în JAMA Internal Medicine, un jurnal al Asociației Americane de Medicină, arăta că în rândul vegetarienilor au avut loc cu 12% mai puține decese în timpul celor șase ani în care s-a desfășurat studiul.

Studiul, finanțat de Institutul Na­țional de Sănătate al Statelor Unite, a fost realizat de cercetători din cadrul Universității Loma Linda, o instituție adventistă din sudul Californiei. Cercetătorii au urmărit progresul a 73 308 de credincioși adventiști care urmează în diferite grade sfaturile bisericii cu privire la o dietă bazată pe vegetale.

„Rezultatele confirmă beneficiile pentru sănătate ale unei diete vegetariene”, a declarat conducătorul studiului, dr. Michael Orlich, pentru Bloomberg News.

Orlich, directorul programului de rezidențiat în domeniul medicinei preventive în cadrul Centrului Medical al Universității Loma Linda, a mai spus că studiul a fost realizat prin studierea persoanelor cu rate scăzute de folosire a alcoolului și tutunului.

Cercetătorii au subliniat faptul că beneficiile pentru sănătate sunt mult mai evidente la bărbați. Nu este clar de ce femeile au fost mai puțin afectate de o dietă vegetariană. Cercetările viitoare vor examina reacțiile la anumite alimente în funcție de sex.

Dr. Kathleen Kuntaraf, director asociat al Departamentului Sănătate din cadrul Bisericii Adventiste Mondiale, a spus că o dietă vegetariană face parte dintr-o viață holistică, sănătoasă.„Din ce în ce mai mulți oameni recunosc faptul că principiile noastre din urmă cu 150 de ani sunt cu adevărat științifice”, a spus ea. 

Preluare din Info Adventist nr. 635, din 7 iunie 2013În Jamaica, un adventist cu deficienţe de vedere a fost numit preşedinte al Senatului           

Floyd Morris, un adventist din Jamaica, a făcut istorie săptămâna trecută în Parlamentul statului, devenind prima persoană cu deficienţe de vedere numită președinte al Senatului. În vârstă de 44 de ani, fratele Morris este bine cunoscut în țara din Insulele Caraibe pentru susținerea drepturilor comunității persoanelor cu dizabilități.

În discursul său din cadrul ceremoniei de depunere a jurământului, din 17 mai, Morris a citat Mica 6:8, textul de memorat din cadrul studiului Şcolii de Sabat din săptămâna anterioară: „Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?”

În cadrul unui interviu, Morris a spus că numirea sa a fost o dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu, în ciuda anilor de incertitudine cu privire la direcția vieții sale. „Mi s-a dovedit încă o dată faptul că Dumnezeul meu este real”, a spus el.

Prim-ministrul statului Jamaica, Portia Simpson-Miller, a declarat în cadrul unui interviu că a „admirat întotdeauna etica, disciplina și conduita bazată pe principii a senatorului Morris”. „Cred că Senatul va avea de câștigat sub conducerea lui și nu mă îndoiesc că va continua să inspire multe persoane din Jamaica, precum și din lume”, a spus Simpson-Miller.

Morris a început să își piardă vederea la vârsta de 17 ani, din cauza unui glaucom, orbind șase ani mai târziu.

Everett Brown, președintele Bisericii Adventiste din Jamaica, a spus că cei peste 270 000 de adventiști din țară sunt pe drept cuvânt mândri de numirea lui Morris. „În ciuda dizabilității sale, senatorul Morris și-a demonstrat întotdeauna credința în Dumnezeu și puternica voință de a reuși, în ciuda probabilităților”, a spus Brown.

Aproximativ 10% din populația Jamaicăi este adventistă, iar credin­cioșii dețin poziții proeminente atât în in­sti­tuțiile statului, cât și în afaceri. Sir Patrick Allen, guvernatorul general al țării, este, de asemenea, adventist.

Preluare din Info Adventist nr. 634, din 31 mai 2013

 

Tipărire

Info Curier - iunie 2013

Scris de Info Curier on .

„Să fim înţelepţi, nu fanatici!” – Concluzii în urma Conferinţei de Sănătate de la Praga

congres sanatateÎn perioada 29 aprilie – 4 mai, a avut loc în Praga, Cehia, prima Conferinţă Europeană de Sănătate, la care au participat aproximativ 600 de persoane din 40 de ţări, majoritatea europene. Coordonatorii au fost satisfăcuţi de faptul că au împlinit așteptările celor prezenţi. „A fost utilă participarea”, a fost concluzia majorităţii participanţilor, printre care s-au numărat medici, reprezentanţi ai universităţilor, asistente, pastori, personal medical etc.

Programul a fost creat pentru a răspunde întrebărilor și așteptărilor participanţilor. Au fost prezentate mai mult de 50 de subiecte în cadrul sesiunilor plenare și atelierelor.

Într-adevăr, „Vindecare” a fost cel mai potrivit titlu pentru această conferinţă, dar a abordat mult mai mult decât sănătatea. După cum a explicat dr. Allan Handysides, directorul Departamentului Sănătate din cadrul Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste, „există o diferenţă majoră între vindecarea unei boli și vindecarea bolnavului, deoarece vindecarea bolii înseamnă îndepărtarea cauzelor ce împiedică organismul să funcţioneze normal și începerea procesului de vindecare, dar vindecarea bolnavului înseamnă redobândirea sănătăţii, iar acest lucru necesită timp. Aceasta nu implică doar aspectul fizic al pacientului, ci și starea lui mentală, emoţională și spirituală.” A devenit clar faptul că vindecarea, arătată prin relaţii afectuoase și regeneratoare, este principala misiune încredinţată de Isus ucenicilor Săi.

„Biserica Adventistă a beneficiat întotdeauna de pe urma adoptării unui stil de viaţă sănătos, dar acesta nu poate deveni o umbrelă sub care ne adăpostim gândindu-ne în mod egoist să evităm ravagiile făcute de boală și moarte”, a spus unul dintre participanţi. Acesta a  adăugat: „Pare evident faptul că reforma sănătăţii nu ne-a fost transmisă pentru a ne transforma în extremiști sectari, ci pentru a ne ajuta să trăim vieţi mai bune, oferite de Dumnezeu, și să ne bucurăm și să suferim împreună cu alţii, lăsând judecata și salvarea pe seama harului lui Dumnezeu.”

„Am venit pentru a afla cum pot fi un medic creștin”, a spus un tânăr medic. „Conferinţa a fost excepţională din multe puncte de vedere: știinţific, relaţional, spiritual și personal. Am venit pentru a afla despre vindecare din punct de vedere profesional, pentru a afla cum pot fi un medic mai bun pentru pacienţii mei, dar am aflat că eu sunt primul care are nevoie de vindecare”, a încheiat tânărul medic.

Fratele Ted Wilson, președintele Bisericii Adventiste mondiale, a fost unul dintre numeroșii vorbitori. El a explicat că mesajul despre sănătate este braţul drept al Evangheliei, iar Evanghelia nu este singură, braţul drept fiind o parte importantă a corpului. El a subliniat că această lucrare trebuie îndeplinită de toţi membrii bisericii, nu doar de angajaţii instituţiilor. „Președintele a făcut apel să fim înţelepţi, nu fanatici”, a spus un participant. „Trebuie să fim echilibraţi, trebuie să Îl căutăm pe Dumnezeu și să ne amintim întregul plan de salvare.”

„Noi, în calitate de credincioși adventiști, am devenit dezbinaţi, împărţiţi în liberali și conservatori, în vegetarieni, vegani și mâncători de carne”, a spus un tânăr. Tot el a concluzionat: „Unul dintre mesajele-cheie ale acestei convenţii, care pentru mine a fost o veste bună, este că nu trebuie să ne vindecăm doar inimile noastre și inimile necredincioșilor, ci trebuie să luăm parte și la restaurarea bisericii, lucrând ca un agent vindecător, din interior. Biserica este trupul restaurat al lui Hristos, care lucrează împreună fără dezbinări, având același scop: un trup vindecat pentru a vindeca.”

Următoarea Conferinţă Europeană de Sănătate va avea loc la Geneva, în perioada 7-12 iulie 2014.


Preluare din Info Adventist nr. 631, din 10 mai 2013

Joomla SEF URLs by Artio