Tipărire

Ziua evanghelistului cu literatură

De Mihai Goran


„Încredeţi-vă în prorocii Lui şi veţi izbuti.” (2 Cronici 20:20 u.p.)


Iniţiativa lucrării – „Dumnezeu a rân­duit lucrarea de colportaj ca mijloc de a prezenta înaintea oamenilor lu­mi­na conţinută în cărţile noastre.” (Evan­ghelizarea prin literatură, p. 11)

O metodă importantă şi de succes – „Lu­crarea de colportaj, condusă în mod cores­punzător, este o lucrare misionară de cel mai înalt grad şi constituie o metodă bună şi de succes, care poate fi folosită pentru a aşeza înaintea oamenilor adevărurile importante pen­tru acest timp.” „Dacă s-ar putea spune că o lucrare este mai importantă decât alta, atunci aceea este lucrarea de a oferi oamenilor publicaţiile noastre, determinându-i astfel să cerceteze Scripturile.” (p. 11)

Obiectivele evanghelizării prin literatură – „Publicaţiile noastre au o misiune sacră, aceea de a prezenta în mod clar şi simplu temelia spirituală a credinţei noastre.” Ele trebuie „să lumineze lumea cu privire la adevărul prezent” şi „să pregătească un popor care Îl va întâlni pe Domnul”. (p. 7-10)

Campanii de colportaj – „Colportorii trebuie să meargă în diferite părţi ale ţării.” „Trebuie organizate campanii de colportaj pentru vânzarea literaturii noastre...” „Aceasta este o lucrare care trebuie făcută. Sfârşitul este aproape. S-a pierdut deja mult timp şi aceste cărţi ar fi trebuit să fie puse în circulaţie. Vindeţi-le departe şi aproape. Împrăştiaţi-le precum frunzele toamna. Această lucrare trebuie să continue, fără să fie interzisă de nimeni.” (p. 12, 24, 71)

Folosirea lucrării medicale – „Colportorii trebuie să înveţe metode simple de tratament pentru sănătate…, astfel, ei pot lucra ca misionari medicali.” „Acordând atenţie acestei ramuri a lucrării, veţi îndepărta prejudecata din mintea multor oameni... Când aduceţi la cunoştinţa oamenilor problema reformei sănătăţii, voi le pregătiţi calea pentru ca ei să dea atenţie adevărului prezent.” (p. 75, 110)

Vânzarea cărţilor este lucrarea lui Dum­nezeu – „Vânzarea ambulantă a publicaţiilor noastre constituie un domeniu important şi totodată benefic în cadrul lucrării de evan­ghelizare.” „Să ia aminte că, atunci când vind­e cărţile care aduc cunoştinţă despre adevăr, el face lucrarea lui Dumnezeu.” (p. 12, 14)

Cea mai bună educaţie pentru tineri – „Domnul face apel la tinerii noştri să se angajeze ca evanghelişti şi colportori…” „Cea mai bună educaţie pe care o pot dobândi tinerii este aceea de a intra în câmpul de colportaj şi de a lucra din casă în casă.” „Îmbinând lucrarea de vânzare a cărţilor cu lucrarea personală cu oamenii, ta­lanţii lor vor creşte prin exercitare, iar ei vor învăţa multe lecţii practice pe care nu le pot învăţa în şcoală. Educaţia dobândită în acest mod practic poate fi, pe drept cuvânt, numită educaţia cea mai înaltă.” (p. 20, 30, 31)

Colportori din fiecare biserică – „Dum­ne­zeu cheamă lucrători din fiecare biserică din mijlocul nostru ca să se înroleze în lucrare ca evanghelişti colportori.” „Nu a fost niciodată un timp când să fie nevoie de mai mulţi lucrători ca în prezent. Sunt fraţi şi surori, pretutindeni în rândurile noastre, care ar trebui să ia anumite hotărâri în dreptul lor şi să se angajeze în această lucrare.” „Cei care în această perioadă iau în serios lucrarea de colportaj şi se dedică ei vor fi mult binecuvântaţi.” (p. 17, 21, 22)

O lucrare neînţeleasă şi neapreciată de unii – „Spectatorii nepăsători s-ar putea să nu vă aprecieze lucrarea sau să nu-i vadă importanţa. Poate ei o consideră o afacere în pierdere, o viaţă de trudă nepreţuită şi de sacrificiu de sine. Însă slujitorul lui Isus vede în aceasta lumina care străluceşte de pe cruce. Sacrificiile lui par mici în comparaţie cu cele ale Domnului binecuvântat, şi el este bucuros să meargă pe urmele paşilor Lui.” (p. 17)

Egală în importanţă cu lucrarea de pro­povăduire – „Însemnătatea acestei lucrări este egală cu cea de propovăduire. Este nevoie atât de persoana predicatorului, cât şi de solul fără glas (cartea) pentru a aduce la îndeplinire ma­rea lucrare ce ne stă în faţă.” „Colportorul in­te­ligent, care se teme de Dumnezeu şi iubeşte adevărul, trebuie respectat, căci el ocupă o po­zi­ţie egală cu cea a pastorului Evangheliei.” (p. 12, 40)

Pastorul misionar – „Pastorul evanghelist care se angajează în lucrarea de colportaj înde­plineşte cu adevărat o lucrare tot atât de impor­tantă ca predicarea Evangheliei în faţa unei adunări Sabat după Sabat. Dumnezeu îl priveşte pe colportorul evanghelist aşa cum îl priveşte pe pastorul credincios.” (p. 41)

Cartea anului – „Tragedia veacurilor trebuie să fie pusă foarte mult în circulaţie..., căci în ea, ultima solie de avertizare către lume este dată mai clar decât în oricare alta din cărţile mele...” „Nu simţiţi că oamenii au nevoie de lumina prezentată aici?... Sunt sigură că Domnul doreşte ca această lucrare să fie făcută la drumuri şi la garduri, acolo unde sunt suflete care trebuie avertizate cu privire la pericolul care va veni în curând.” „Aceste cărţi cuprind apelul direct al lui Dumnezeu adresat oamenilor... Lumina pe care a dat-o Dumnezeu în aceste cărţi nu trebuie tăinuită.” (p. 106, 107)

Fiecare credincios să dea ajutor – „Fiecare credincios să facă să circule broşuri şi cărţi care conţin solia pentru acest timp.” „Când vor deveni conştienţi de importanţa punerii în circulaţie a literaturii noastre, membrii bisericii vor consacra mai mult timp acestei lucrări. Ziare, broşuri şi cărţi vor fi duse în casele oamenilor, pentru a predica ele însele Evanghelia... Biserica trebuie să acorde atenţie lucrării de colportaj.” (p. 12, 21)

Oraşele mari – „Este nevoie de colportori care să pătrundă în oraşele noastre mari cu aceste cărţi.” „Faceţi tot ce puteţi pentru a le aşe­za în casele cât mai multor oameni cu putinţă. Gândiţi-vă ce lucrare mare se poate face, dacă un număr mare de credincioşi se vor uni într-un efort de a aşeza înaintea oamenilor, prin punerea în circulaţie a acestor cărţi, lumina pe care Domnul a spus că le-o va da.” (p. 22, 23)

Viziune pro­fetică cu privi­re la lucrarea de colportaj din România – „Celor care pre­dică adevărul în Europa le este încredinţată o mare lucrare... Avem în vedere Olanda, Austria, România, Turcia, Grecia şi Rusia, cu milioane şi milioane de oameni... care nu ştiu nimic despre adevăru­rile speciale pentru acest timp... În aceste ţări s-a realizat deja o lucrare bună. Dar cât de puţin s-a făcut în comparaţie cu marea lucrare care se află în faţa noastră!” (Schiţe din viaţa mea, p. 285, 286)

Rol esenţial în marea strigare – „Într-o mare măsură, prin casele noastre de editură, trebuie adusă la îndeplinire lucrarea celuilalt înger care vine din ceruri cu putere mare şi care luminează pământul cu slava lui.” „Mai mult de o mie de persoane vor fi curând convertite într-o singură zi, şi majoritatea dintre acestea vor fi fost convinse la început prin citirea publicaţiilor noastre.” „Publicaţiile distribuite de lucrătorii misionari şi-au exercitat influenţa… Acum razele de lumină pătrund pretutindeni, adevărul este văzut cu claritate, iar copiii sinceri ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au ţinut.” – Tragedia veacurilor, p. 612).

Mihai Goran este coordonatorul Departamentului Colportaj.

 

Joomla SEF URLs by Artio